.יתוא קר אלו ,הדנאור ,העתפהב יתוא הספת איה
.הפרמ הנניא םינש שולש ךשמבו
Start the Tour

Home Page


.תושדחה תכרעממ לוהב ןופלט יתוא ריעה 1994 לירפאב השישה רקובב םכשה
,םיבשקה יל ורמא ,"קסרתה הדנאורו ידנורוב יאישנ ובו ןטק סוטמ"
אישנ לוסיחו סוטמה תלפהש ,זא ועדי םלועב םיטעמ קר ."וגרהנ םיאישנה ינש"
ומוציעב רבכ אצמנש ,הדיפקב ןנכותמ םע חצרל םכסומ ןמיס היה הדנאור
.שממ םיעגר םתואב

ונחנאש םימיה אל ,הימימ התאר אל ,הקירפא וליפא ,הקירפאש ,םימד עסמ
.הירוטסהב םידעותמהמ םע חצר .םירכוז תוחפל

בל םש אל טעמכ דחא ףא ,לירפאב ישישה לש תונושארה תועשב ,הליחת
,ליגרכ ,בל םישל ונלאוה רבכשכו .הדנאורב ,םש תללוחתמש המרדל
.ידימ רחואמ הז היה

תוריק לע ;קוריב לבוט ירויצ רפכ יתאפב ,טושפ הליפת תיבל סנכנ התא
םילשורימ בולצה תויומד םייולת תומודא םינבלמ םייונבה הייסנכה
,םינקז ,םישנ - תופוג יפלא לע םיפיקשמ םהו ,השודקה הירמ
.תוקוניתו םידלי ןומה ...םידלי

םג .ץעמ םייושעה הליפתה ילספס ןיב ,הפצירה לע תוביקרמ ,תוניחצמ תופוג
החונתב רוריבב ןיחבהל רשפא ,םינש שולש םג ,םייתנש ,הנש ירחא
תא טולקל חילצמ אל התאו .םינטקה לע תוחפל ,ןגהל שאונה ןויסנב ,הנורחאה
טושפ םה הלאה תוזחמה .חומל רדשל ןחוכ לכב תוסנמ םייניעהש המ
.םיספתנ יתלב ,םיינויגה אל

ןפואב אלא ,ימעפ דח ףוריט לש קזבהב אל .הז תא השע ,והשימ ,לבא
סונאל ,םהיניכס תא ףינהל םיחצורה תא האיבהש ,האנשה .ןנכותמו יתטיש
,םמוי ינב תוקונית םג הנחבה אלל גורהל ,הטיחשה ינפל םהיתונברוק תא
,םיידיב לוטקל ,םינומיר ןכותל ךילשהל ,םירודכב תויסנכה תא ססרל
...חורבל הסינש ימ לכ תא ,תולאב ,םינבאב

יציחב ולערוה הדנאור יבשות .דחא םויב הדלונ אל ,תאזה האנשה
שי ,1962 -ב תואמצעה עגרמ טעמכ ,םינש תורשע ךשמב הלאה הלערתה
.ןכל םדוק הברה םג םירמוא

.רבכ םיעדוי ונחנאש ונבשחש המ לכ תא טעמכ לבלבל החילצה ,הדנאור
ךשמב םיליגר םימיב התוא םירכוזש םיטעמל ,עובק טויס תקפסמ איה
ונחלצה רבכש ,לכה ונדמל רבכש בשוחש ימל ,דחו רורב הרהזא רורמתו ,הנשה
.דוע אל םלועלש ,חיטבהל

ומכ ריהבו לולצ לוחכ ביבא םויב ,ןאכמ קוחר אל שחרתה הז לכ
.םלועמ בערב עווג אל הב שיאש ,הייפפי ,היירופ הקורי ץראב ,שמש

ףוריט םד ילגעמ .ןיטולחל םייתסה אל ןיידע 1994 ביבאב הדנאורב לחהש המ
.םעפ ףא ,רהמ םימייתסמ אל ,הלאכ המוארטו

הידגרטה לש הצק הצק תא קר תוראתמ ,ןאכ םיאור םתאש תודדובה תונומתה
- יתיארש המב םכתא ףתשל יתרחב הבש העונצה ךרדה ןהו תידנאורה
.בוש וזכ המיאב הזחנ אל םלועלש ,הליפת לש טועפ השעמ ילוא


בוני-ץיצ זרא
1997 לירפא ,םילשורי